Information

IP: slavic-world.com
Client: 10.98
Type: PvP
Rates: Exp: x3
Skills: x2
Mlvl: x1
Loot: x2
Systems: Diablo loot
Upgrade system
Alchemy
Blacksmithing
Minning
Tree cutting
Smelting
Leatherworking
Perk System
Live casts

Download IP Changer

Download Client

Server Status

Status: Online!
0 players online
Save Every 15 min

Click here and play free bitcoin games!

Live casts

Name Password Spectators
For english version click here.

Jest to system który umożliwia oglądanie rozgrywki innych graczy z klienta gry.

Aby rozpocząć transmisję wystarczy w grze wywołać komendę !cast. W przypadku gdy chcemy, by trasmisja była zabezpieczona hasłem należy wpisać np !cast znaki. Transmisja zakończy się w przypadku wylogowania się z gry, zamknięcia zakładki czatu "Cast Channel" lub ponownym wywołaniem komendy !cast.

Do istniejących transmisji można dołączyć na dwa sposoby:

  • podać puste dane do logowania, a na liście będą dostępne aktualne transmisje
  • zalogować się swoimi danymi, a poniżej listy postaci będzie dodatkowo lista transmisji

Każda transmisja jest opisana wg następującego schematu - Nick (Lv: poziom, Sp: liczba oglądających). Dodatkowa gwiazdka po liczbie oglądających oznacza transmisję zabezpieczoną hasłem. Aby dołączyć do takich transmisji podczas logowania należy pole konta pozostawić puste, a właściwe hasło podać w odpowiednim miejscu.

Przy zakładaniu i dołączaniu do transmisji uruchamiany jest dodatkowy kanał do komunikacji między autorem i widzami. Każdy dołączający będzie widoczny jako "Spectator X", gdzie X to następujące po sobie liczby.

Transmitowanie rozgrywki niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Jeśli transmisja nie jest zabezpieczona hasłem, po 15 minutach od jej rozpoczęcia aktywuje się dodatkowy bonus do doświadczenia w wysokości 20%. Bonus łączy się ze wszystkimi innymi bonusami - staminą, scrollami, poziomami potworów itd.

---------------- ENGLISH VERSION ----------------

It is a system that allows you to watch the gameplay of other players from the game client.

To start the broadcast, just call the command !cast. In case you want your cast to be protected with a password, you should enter for example !cast word. The transmission will end when you log out of the game, close the "Cast Channel" chat tab or re-enter the !cast command.

You can join existing transmissions in two ways:

  • enter empty login data and current transmissions will be available on the list
  • log in with your data, and below the list of characters will be additionally a list of transmissions

Each transmission is described according to the following scheme - Name (Lv: level, Sp: number of viewers). An additional star after the number of viewers means a password-protected transmission. To join such transmissions during logging in, leave the account field blank and enter the correct password in the right place.

When starting and joining broadcasts, an additional channel for communication between the author and viewers is launched. Each spectator will be visible as "Spectator X", where X is a consecutive number.

Broadcasting the game brings additional benefits. If the transmission is not password-protected, an additional experience bonus of 20% will be activated 15 minutes after its start. The bonus is combined with all other bonuses - stamina, scrolls, monster levels, etc.


Created by: Webo. Engine: Znote AAC

Top 5 Levels

1 - Perasper Level: 406
2 - Mlody Czeczen Level: 354
3 - Clark Level: 353
4 - Wilczek Level: 242
5 - Faza Level: 234

Live Casts